Ministerie van LNV neemt resultaten onderzoek duurzame bloemkool in ontvangst

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer overhandigt het eindrapport aan Coen de Vos (LNV).

Een bijzonder moment voor alle mensen die hebben samengewerkt aan het project Duurzame Bloemkool: onlangs vond het afsluitingsevent van het project plaats. Na ruim 4 jaar testen, rapporteren, planten en hard werken, heeft Jelle Beemsterboer (gedeputeerde Provincie Noord-Holland) de resultaten van het onderzoek op donderdag 15 februari jl. overhandigt aan Coen de Vos (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

In dit onderzoek werd gekeken naar de effecten van het bovengronds aanwenden van dierlijke strorijke stalmest aan een gezonde bodem, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en het verhogen van de voedingswaarde in de bloemkool. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar is eigenlijk heel simpel: volgens regelgeving moet op dit moment strorijke mest qelijk worden ondergewerkt in de bodem. Het kost echter veel tijd en menskracht om dit op zo’n korte termijn bewerkstelligen. Bovendien is het niet zeker dat het bovengronds laten liggen van de mest slechter is voor mens en natuur, en dit onderzoek ondersteunt die gedachte.  

De uitkomsten van het onderzoek zijn toegelicht door Elly Morrien en Erik Cammeraat. Erik behandelde oorsprong van het project, het doel, en de vitamines in de bodem. Elly behandelde de biodiversiteit en de conclusies. Vervolgens werden de onderzoeksresultaten van een soort gelijk onderzoek gepresenteerd door Emiel Elferink, Lector Duurzaam Bodembeheer aan Van Hall Larenstein University. Dit onderzoek werd niet zozeer gehouden bij bloemkooltelers, maar bij meerdere soorten telers. Het doel van dit onderzoek was niet om te bewijzen dat het niet onderwerken beter of duurzamer is, maar om te laten zien dat er geen significant verschil is: wat kan impliceren dat wel onderwerken niet onder doet aan niet-onderwerken.

Bij elkaar levert dit een interessant pakket aan informatie op. De hoop is nu dat het Ministerie van LNV de resultaten van deze onderzoeken meeneemt en in de toekomst de huidige regelgeving gaat herzien.

Lees hieronder het eindrapport!

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?