4 projecten van start met subsidie

De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend aan 4 projecten die helpen om de doelen uit de Voedselvisie 2020 – 2030 te bereiken.

In de provincie Noord-Holland zijn er veel voedselinitiatieven. Zo zijn er zijn veel samenwerkingen tussen boeren en ketenpartijen, vooral op gebiedsniveau, die bijdragen aan de resultaten van de Voedselvisie. De provincie wil deze samenwerkingen graag ondersteunen en versterken door middel van deze subsidie. Afgelopen jaar zijn er al 6 projecten gestart dankzij de provinciale subsidie.

Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de regeneratieve landbouw. Dat betekent dat de landbouw bijdraagt aan het gezond houden van de bodem, de biodiversiteit, schone lucht en schoon water. Ook dragen de projecten bij aan het versterken van de kringlooplandbouw in Noord-Holland, eventueel in combinatie met zo min mogelijk schakels tussen producent en consument, ook wel de korte keten genoemd. De subsidie ondersteunt daarmee initiatieven die de overgang naar een duurzaam voedselsysteem in Noord-Holland bevorderen.

Gehonoreerde projecten:

Van 1 naar 101 – De Korte Weg

De subsidie wordt door De Korte Weg gebruikt om samen met meer dan 9 samenwerkingspartners aan de slag te gaan met:

  • het realiseren van een agroforestry systeem voor Noord-Hollandse agrarische producten. Agroforestry is het bewust toevoegen van bomen en struiken aan akkerbouw- of veeteeltsystemen;
  • het verkennen en ontwikkelen van agroforestry in de korte keten;
  • voorlichting en kennisverspreiding over de leerpunten van het hele proces.

Er wordt gestart met het opzetten van agroforestry bij een agrarisch perceel in Heerhugowaard. Met dit project willen ze meer dan 100 boeren inspireren om ook met agroforestry aan de slag te gaan.

Subsidie: € 99.850,-

Op zoek naar regeneratie – Xplant.nl

Xplant.nl gebruikt de subsidie voor het opzetten van een experimentele akker. Hiermee willen ze inzicht krijgen in de invloed van gewasresten op bodemvruchtbaarheid en plantgezondheid. De teelt is op dit moment gericht op het verbeteren van de productie van een deel van de plant, maar met het project worden de gewasresten, waaronder bloem, stronk en de krop in de bloemkool, sla, broccoli en witlof beter gebruikt als onderdeel van het proces. Dit doen ze door het ontwikkelen, onderzoeken en verzamelen van kennis over de bodemprocessen en ze passen dit vervolgens toe bij vier agrarische bedrijven in Noord-Holland. Ook wordt de opgedane kennis gedeeld met de 300 andere telers in het vollegrondsgroentenetwerk.

Subsidie: €91.350,-

Kringloop sluiten Veevoer uit Veldbonen Wieringermeer – CAV Agrotheek

De subsidie wordt door CAV Agrotheek gebruikt voor het telen van veldbonen in de Wieringermeer en het inzaaien van de akkerranden om de biodiversiteit te vergroten. De veldbonen zijn namelijk vlinderbloemigen die insecten aantrekken. De teelt van veldbonen past ook in de waterdoelstellingen om met minder gewasbeschermingsmiddelen en zonder minerale meststoffen te telen. Daarnaast komen er door het telen van veldbonen meer organische stoffen in de bodem, waardoor de bodemkwaliteit beter wordt. De oogst van de veldbonen wordt verzameld en in een daarvoor gemaakte opslagruimte met genoeg ventilatie en geavanceerde schoningsmachines opgeslagen. De bonen worden na de bestelling van de afnemer bewerkt tot veevoer. De lokale veehouders (pluimveehouderij en rundveehouderij) ontvangen kleine porties gemalen bonen, die zij binnen een korte periode aan hun vee voeren.

Subsidie: € 83.113,-

#ikhouhetkort voor een sterke bio-keten in Noord-Holland – Bio NH

Bio NH gebruikt de subsidie voor het versterken van de samenwerking tussen de agrarische sector en retail. Op die manier willen ze de verkoop van biologische producten blijven garanderen en omschakelaars, agrariërs die overwegen over te gaan op biologische landbouw, inspireren om de overstap te maken. Dit doet Bio NH door het opstellen van 3 werkpakketten gericht op natuurinclusieve maatregelen, afzet en promotie en het ondersteunen van omschakelaars in de biologische keten in Noord-Holland. Het project moet leiden tot een sterkere biologische korte keten waardoor er een groei komt van biologische producten in Noord-Holland.

Subsidie: € 100.000,-

Subsidie en netwerk

Er is in 2023 € 500.000 beschikbaar gesteld, hiervan is € 374.313 besteed. De provincie deelt kennis en initiatieven op dit platform, www.boerenbusinessinbalans.nl. Via de Noord-Holland voedsel initiatievenkaart kunnen ondernemers hun eigen projecten zichtbaar maken.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?