18 mei – Nationale Bodemtop

Op de Nationale Bodemtop op 18 mei bespreekt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de huidige staat van de Nederlandse landbouwbodems en het bodembeheer. Centraal staat daarbij de vertaalslag van theorie naar de praktijk van duurzaam bodembeheer.

Waar?

Bomencentrum in Baarn

Wanneer?

18 mei 2022
Inloop en lunch vanaf 12:00. Afronding met een netwerkborrel om 16:30

Binnenkort wordt er meer bekend over het programma

In een brief aan de tweede kamer van 24 maart 2022 over de tussenevaluatie en voortgangsrapportage Nationaal Programma Landbouwbodems schreef het Directoraat-generaal Agro, mede namens de minister voor Natuur en Stikstof:

[..]Inzet van de gehele agroketen is nodig om te komen tot duurzaam beheer van landbouwbodems in 2030. Ik heb de intentie jaarlijks een Bodemtop te
organiseren. Vanwege COVID-19 heeft de bodemtop in 2021 geen doorgang kunnen vinden; deze is doorgeschoven naar 18 mei 2022. Dit jaar besteedt de bodemtop aandacht aan het praktisch toepassen van maatregelen voor duurzaam bodembeheer. Ik hecht daarbij grote waarde aan de rol die ketenpartijen spelen in het verduurzamen van het gebruik van landbouwbodems. De bodemtop beoogt dit jaar iedereen na een lange tijd van digitaal werken fysiek samen te brengen en aandacht te besteden aan de vertaalslag naar de praktijk. Eén van de stappen om de agroketen aan te jagen was het aanstellen van Jan Jacob van Dijk als onafhankelijke trekker van het NPL. Jan Jacob van Dijk is per 1 januari 2022 gestopt met zijn werkzaamheden voor het NPL. Ik heb besloten geen opvolger aan te stellen, omdat ik mij wil toeleggen op de vertaalslag naar de praktijk. Daarbij zet ik in het bijzonder in op de nieuwe gebiedsgerichte aanpak voor de transitie van het landelijk gebied zoals in het coalitieakkoord verwoord. De staat van onze landbouwbodems en benodigde maatregelen voor duurzaam beheer verschillen van plek tot plek in Nederland. Bodem is daarmee bij uitstek een onderwerp dat gebiedsgericht aangepakt dient te worden. De afgelopen jaren richtte de uitvoering van het programma in spoor 3 zich vooral op het samenbrengen van stakeholders en het identificeren van knelpunten. De komende tijd zal het programma een nieuwe fase in te slaan, waarbij de bodem een belangrijke plek krijgt binnen het gebiedsgerichte werken en de samenwerking met stakeholders in de regio. [..]Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?