11 feb – Lezing: Hoe werken de Friezen aan toekomst veenweidelandschap?

Het veenweidelandschap stevent af op grote veranderingen. Veenoxidatie en maaivelddaling, veroorzaakt door diepteontwatering, heeft er in grote delen van het land voor gezorgd dat de huidige status quo in veenweidegebieden onhoudbaar is geworden. Zeker tegen het licht van de klimaatverandering. In tal van onderzoeken, ateliers en projecten wordt onderzocht wat de mogelijke toekomst is voor dit karakteristieke Nederlandse landschapstype. In deze lezing vertellen 2 sprekers die hier in Friesland druk mee bezig zijn over hun ervaringen daar.. een beetje inspiratie van elders dus!

Wanneer?

Datum: vrijdag 11 februari 2022
Tijd:
 12.00 – 13.30 uur

Wie zijn de sprekers?

Spreker 1: Jan van Reijen

Jan van Rijen is senior beleidsadviseur bij Wetterskip Fryslân en actief betrokken bij het Veenweide Atelier in 2018 en bij het opstellen van het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. De gebiedsprocessen en concrete maatregelen die op gang komen om dat Veenweidenprogramma in uitvoering te brengen, hebben een hoog pilot- en experiment-gehalte. Vraag is of de wijze van werken volgens dat Friese Veenweidenprogramma het gewenste resultaat oplevert. Zeker ook in het licht van het recente regeerakkoord waarin de opgaven en de termijnen zijn aangescherpt, weliswaar in combinatie met extra financiën. In zijn lezing komt dit dilemma aan bod in combinatie met de processtappen die volgens hem in een dergelijke transitie gezet moeten worden. 

Spreker 2: Lenneke Büller

Bottom-up: Zo zijn een burgerorganisatie en een boerenorganisatie eind 2016 in Aldeboarn-De Deelen (ADD) gestart. Op basis van de ‘Veenweidevisie 2015’ en in nauwe samenwerking met provincie Friesland en het waterschap. Momenteel is ADD in het ‘Veenweideprogramma 2021-2030’ aangewezen als ontwikkelgebied en wordt er hard gewerkt aan een integraal gebiedsplan. Hoe dat in ADD wordt aangepakt en wat daar allemaal bij komt kijken, vertelt Büller in haar lezing.

Georganiseerd door het stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Deze lezing wordt georganiseerd door het stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit is een van de zes Nederlandse rijkscultuurfondsen.
Het stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen.

“Jaarlijks investeren we in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rond de 20 miljoen euro in honderden projecten en activiteiten in Nederland en daarbuiten. Hiermee willen we de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk vergroten. We hebben oog voor regionale spreiding en richten ons ook op het Caribische deel van het Koninkrijk. Ook stimuleren we de wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en het economische domein. Dit doen we door specifieke opgaven te agenderen en ontwerpers te betrekken bij deze actuele maatschappelijke vraagstukken.” Aldus op de website van het stimuleringsfonds.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?