Trainingsdagen voor adviseurs en erfbetreders voorzien in kennisbehoefte

Bij veel teeltadviseurs en erfbetreders leven vragen over de bodem, het meten van bodemkwaliteit en het opstellen van maatwerkadvies voor hun klanten. Door veranderend middelenpakket en het belang van weerbare bodems is er behoefte aan meer kennis over bodemkwaliteit. Gevraagd naar hun behoefte voor bijscholing komen al gauw thema’s bovendrijven als bodemleven, bodemgezondheid en aaltjes, organisch stofbeheer, bodemverdichting en bemesting.

PPS Bollen, bodem & aaltjes

Binnen dit project worden kennis en instrumenten ontwikkeld om het bodembeheer op eigen land en huurland duurzaam te verbeteren. De PPS is een brede samenwerking tussen Wageningen University & Research (WUR), Vertify, Greenports, brancheorganisaties (Bloembollen en Akkerbouw), onderwijs en adviseurs/toeleveranciers. Meer informatie: https://www.wur.nl/nl/show/pps-bollenbodem-aaltjes-integraal-aangepakt-.htm

De kop is er af

Voor teeltadviseurs en erfbetreders in de bollenteelt wordt een serie thematische trainingsdagen verzorgd. Dit vloeit voort uit een samenwerking tussen de PPS-Bollen, bodem & aaltjes en het SIA-project Regeneratieve Open Teeltsystemen (zie informatiekaders). Tijdens een bijeenkomst op 23 september 2022 zijn hiervoor gezamenlijk de inhoudelijke thema’s vastgesteld. De eerste twee trainingsdagen zijn inmiddels geweest: op 16 februari ging het over de bodems van Nederland en op 30 maart over het bodemleven. De deelnemers waren vooral verrast hoeveel afwijkende patronen in het veld te verklaren zijn vanuit de ontstaansgeschiedenis van de bodem. Bijvoorbeeld oude kreekbeddingen, die in de loop van de tijd zijn opgevuld met zand. Deze zorgen o.a. voor variatie in kleigehalte en doorlaatbaarheid (zie plaatje).

De deelnemers van Agrifirm, CNB, CAV Agrotheek en Total Crop Care zijn voor de trainingsdagen afgereisd naar Aeres Hogeschool in Dronten. Hier is veel kaartmateriaal aanwezig en een uitgebreide collectie geprepareerde bodemprofielen, die essentieel zijn voor de training. De lessen werden verzorgd door Karin Pepers en Gera van Os, vanuit het lectoraat Duurzaam bodembeheer.

SIA-Regeneratieve open teeltsystemen

Dit project heeft als doel om praktijkervaring en -kennis over regeneratieve landbouw te ontsluiten voor bedrijven en kennis over dit onderwerp in het beroepsonderwijs te integreren.  Aeres Hogeschool  trekt hierin op met het bedrijvennetwerk  van de PPS, rond samenwerkings-protocollen en weerbare teeltsystemen in Noord-Holland. Meer informatie: https://mailchi.mp/e66c0cc46c3c/nieuwsbrief-regeneratieve-open-teeltsystemen-391573?e=edc446ab1e

Hoogtekaart met zichtbare oude kreekbeddingen ten zuiden van Medemblik (Bron: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ )

Onverdeeld positief

In totaal hebben veertig deelnemers de trainingsdagen gevolgd en hun reacties waren enthousiast. Het waren twee zeer geslaagde trainingsdagen. Voor komende winter staan de volgende thema’s op de rol: bodemgezondheid (incl. aaltjes) en bodemverdichting. Deze zullen in samenwerking met WUR worden ontwikkeld en verzorgd.

Yorick van Leeuwen, CNBTeeltadvies:

‘Het geeft een goed inzicht over het ontstaan van het geheel en daaruit de interpretatie van de verschillende bodemsoorten die we in ons advieswerk tegenkomen.’

Thea van Beers, Agrifirm:

Het gaat ons helpen bij de telers om te verklaren hoe de ondergrond tot stand gekomen is en waar we informatie kunnen vinden om het op perceelsniveau inzichtelijk te maken.’

Edwin Smit, Total Crop Care:

Het programma sluit goed aan bij de toehoorders. Eigenlijk heb ik nog nooit meegemaakt dat ‘buitendienst mensen’ blijven zitten, terwijl de bijeenkomst langer duurt dan gepland.’

Kruisbestuiving tussen regio’s

Ook in andere regio’s van Nederland zijn er teeltadviseurs en erfbetreders met een vergelijkbare kennisbehoefte. Binnen het SIA-project Regeneratieve open teeltsystemen gaan Hogeschool Van Hall Larenstein en HAS Green Academy ieder in hun eigen regio inventariseren of er interesse is voor dergelijke trainingsdagen. De voorbeelden uit Noord-Holland kunnen breed worden ingezet en/of aangevuld met andere thema’s, al naar gelang de behoefte. Dit zal komend jaar verder worden uitgerold.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?