Agroforestry iets voor jou?

Agroforestry, of boslandbouw, is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust gestreefd wordt naar het introduceren van bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland. Het is dus een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Deze mengteelt kan positief uitwerken op onder andere de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap. Is agroforestry wat voor jou? Bekijk dan het websymposium terug dat 16 december jl live werd uitgezonden vanuit de Fruittuin van West. Er zijn interessante gesprekken gevoerd met verschillende sprekers over agroforestry en de mogelijkheden voor ondernemers. Dictus Hoeksma, Wil Sturkenboom en Evert Prins hebben praktijkvoorbeelden, praktische handvatten en tips gedeeld. Daarnaast heeft Walter Menkveld gereflecteerd op de kansen voor Noord-Holland en heeft gedeputeerde Ilse Zaal de brochure Agroforestry op het landbouwbedrijf in ontvangst genomen.

Terugkijken? Geen probleem!

Tijdens de livestream waren er helaas wat problemen met de verbinding, waardoor sommige delen lastig te volgen waren. Maar gelukkig is het volledige symposium opgenomen zodat je het rustig terug kunt kijken:

(PS De video start in minuut 4.49).

Brochure ‘Agroforestry op het landbouwbedrijf’

Er is een brochure geschreven waarin de ervaringen die Milieufederatie Noord-Holland, het Louis Bolk Instituut en vier agrariërs samen hebben opgedaan in het project ‘Proeftuin Agroforestry Noord-Holland’ worden omschreven. In de brochure vind je praktijkervaringen, handvatten en tips om aan de slag te gaan met de inpassing van bomen en struiken op je bedrijf. De brochure kun je lezen via onderstaande link:

https://www.mnh.nl/wp-content/uploads/sites/15/2020/12/LBI-brochure-Agroforestry.pdf

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Erna Krommendijk, projectleider Natuurinclusieve landbouw bij Milieufederatie Noord-Holland. Voor meer informatie over Natuurinclusieve landbouw en agroforestry kun je terecht op www.landbouwmetnatuur.nl.

Het websymposium op 16 december was onderdeel van de kennisdeling agroforestry. De looptijd van de proeftuin voor agroforestry was van 1 september 2018 t/m 31 december 2020. De doelstelling van het project was het ontwikkelen van een integraal plan van aanpak met praktische handvatten en een stappenplan voor
landbouwers en andere belanghebbenden om de inpassing van agroforestry op het landbouwbedrijf en in het Noord-Hollandse landschap te stimuleren. Door agroforestry te laten fungeren als basis (of nevenactiviteit) kan een landbouwsysteem (innovatief agroforestrysysteem) ontwikkeld worden waarin productiviteit hand in hand gaat met een duurzaam gebruik van hulpbronnen, verbetering van het ecosysteem en meer ruimte voor biodiversiteit.

Bossenstrategie

11 december jl. heeft Noord-Holland samen met het Rijk en de 11 andere provincies de bossenstrategie vastgesteld. Daarin staan 3 routes voor extra bos: meer bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, een ‘groen’ netwerk dat onder andere natuurgebieden met elkaar verbindt), bos buiten het NNN en volledige compensatie van bomenkap. Landelijk is het streven om 15.000 hectare nieuw bos aan te leggen binnen het NNN. Noord-Holland is van nature geen provincie met veel bos, maar van open landschappen. De natuurgebieden bestaan naast duinen vooral uit weidevogelgraslanden en moerasgebieden. Daarom is er plaats voor maximaal 360 hectare extra bos, grotendeels als uitbreiding van bestaande bossen in recreatiegebieden die binnen het NNN vallen. De aanplant van bomen in Noord-Holland gebeurt vooral buiten het NNN. Het Rijk en de provincies zoeken naar mogelijkheden voor 19.000 hectare meer bos bij steden, dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden. Deels kan dat, ook in Noord-Holland, gebeuren op rijksgrond. Ook wordt de aanplant van extra bos meegenomen in de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak stikstof.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?