Agrimatie – database feiten en cijfers agrarische sector

Hoe ziet de landbouwsector in Noord-Holland eruit? Hoe verhoudt die zich tot de andere provincies? En wat is er in de laatste jaren veranderd?

Het antwoord op deze vragen kun je vinden op Agrarische feiten en cijfers (agrimatie.nl). Op deze website worden de cijfers van de jaarlijkse landbouw opgave weergegeven. Daarnaast kun je hier resultaten zien van verschillende onderzoeken door Wageningen Economic research. Je kunt er zowel landelijke gegevens bekijken als gegevens over de sector in Noord-Holland. Je kunt selecteren op thema of specifieke sector (vollegrondsgroenteteelt, bloembollenteelt, glastuinbouw, melkveehouderij, land- en tuinbouw of akkerbouw). Gegevens kunnen hierdoor makkelijker worden gevonden, je hoeft je namelijk niet door complete rapporten heen te worstelen.

De website brengt informatie in beeld over de agrarische sector in de brede zin van het woord. Het zwaartepunt ligt bij inzicht geven op het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) door agrarisch ondernemers.  Maar ook onderwerpen als structuur, prijzen, handel, concurrentie en innovatie komen aan de orde. De naam van de site, agrimatie, is een samenvoeging van de woorden agri en informatie.

Monitor duurzame landbouw Noord-Holland geüpdatet


Eind juni 2021 zijn in het dashboard Duurzaamheidprestaties land- en tuinbouw Noord-Holland een groot aantal thema’s en indicatoren voorzien van recente cijfers en analyses.

Op het dashboard staan actuele cijfers en duiding over ontwikkelingen op de thema’s milieu & ruimte, economie en maatschappij. De opdracht hiervoor is gefinancierd vanuit de provincie Noord-Holland.

Een greep uit de gegevens:


Noord-Holland heeft meeste weidegang en 10% van de biologische runderen

Een kwart van de bedrijven in Noord-Holland is ingedeeld bij melkveebedrijven en een op de vijf bij overige graasdierbedrijven. De rol van de intensieve veehouderij in Noord-Holland is beperkt. Het aantal melkkoeien in Noord-Holland is in 2020, na een daling in de drie voorgaande jaren, licht gestegen tot 88.900. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf (101) in Noord-Holland is kleiner dan in de rest van Nederland (105). Zeer kenmerkend voor Noord-Holland is de weidegang. Cijfers tonen aan dat in 2020 het aandeel melkveebedrijven met weidegang uitkwam op 96%; dit is aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland (81%). Biologisch is in Noord-Holland sterker vertegenwoordigd dan in de rest van Nederland. Ongeveer 10% van de biologische runderen in Nederland graast op Noord-Hollandse bedrijven.

Sterke specialisatie vollegrondsgroentebedrijven

In Noord-Holland werden in 2020 op 5.400 ha vollegrondsgroenten geteeld. Sluitkool (onder andere witte en rode kool) was in 2020 met 2.110 ha het grootste gewas en maakte 39% uit van het totale oppervlak vollegrondsgroenten. Het belang van bloemkool is de afgelopen jaren iets afgenomen, maar staat met een oppervlak van 1.250 ha nog steeds op de tweede plaats. Het aantal bedrijven met vollegrondsgroenteteelt neemt af bij een stijgend oppervlak per bedrijf. De vollegrondsgroentebedrijven in Noord-Holland zijn groter dan gemiddeld in Nederland. Er zijn in het gebied grote gespecialiseerde bedrijven die zich volledig richten op de teelt van één of twee soorten groenten. De gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven in Noord-Holland (150 waarvan 7 biologisch) zijn gemiddeld 32 ha in 2020 en beduidend groter dan in de rest van Nederland met gemiddeld 22 ha oppervlak.

Kleine toename teelt eiwitrijke gewassen

In 2020 werd er in de provincie Noord-Holland op ongeveer 1.600 ha eiwitrijke gewassen geteeld. Een kleine toename ten opzichte van de jaren ervoor. Driekwart van het oppervlak bestaat uit veevoedergewassen (onder andere luzerne en klaver). De oppervlakte veevoedergewassen steeg van 800 ha in 2014 naar bijna 1.300 ha in 2020. Het oppervlak van de oliehoudende zaden (onder andere sojabonen en koolzaad) schommelt sinds 2017 rond de 250 ha. Het oppervlak peulvruchten steeg de afgelopen jaren naar 115 ha.

Eiwit van eigen land

Minder import van soja vanuit overzeese gebieden is een belangrijke doelstelling voor de Nederlandse zuivelketen. Dat kan door een hogere eiwitproductie, maar vooral door een betere benutting van het eiwit dat op eigen land geproduceerd wordt. In Noord-Holland is de intensiteit van de melkveebedrijven gemiddeld iets beperkter waardoor er minder voer hoeft te worden aangekocht. Hierdoor ligt het aandeel eiwit van eigen land circa 5% hoger dan in de rest van Nederland. Dat aandeel is zowel in Nederland als in Noord-Holland tussen 2015 en 2019 niet veel veranderd met respectievelijk 58 en 63%. Wel was deze in tussenliggende jaren een paar procent lager.

Bijna 1 op de 5 bedrijven zet producten af via een korte keten

Bijna 19% van de agrarische bedrijven in Noord-Holland (654 bedrijven) zet in 2020 (een deel van hun) producten af via een korte keten, waarbij er 1 of helemaal geen schakel meer zit tussen de producent en de consument. Dit aandeel ligt in deze provincie hoger dan gemiddeld voor heel Nederland. Het aandeel van deze zogenaamde korteketenbedrijven ligt het hoogst voor de bedrijfstypen blijvende teelt (fruit) en overig landbouw (gewas combinaties, gewas-veecombinaties). De grondgebonden bedrijfstypen akkerbouw en melkvee blijven enigszins achter.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?