Pilot voor groenere akkerbouw in Wieringermeer

Akkerbouwers hebben vanuit de GLB-pilot ‘Akkerbelt’ maatregelen getest voor een groenere akkerbouw. Het is een voorbereiding op het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) dat in 2023 van start gaat. Vanuit de EU wordt met het nieuwe GLB aangedrongen op het meer vergroenen van het landelijk gebied. Hoe gaat dat eruit zien? Wat zijn de veranderingen? De pilot ‘Akkerbelt’ moet inzicht geven in welke maatregelen effectief en werkbaar zouden zijn in de akkerbouw in verschillende regio’s. De pilot vindt plaats op verschillende plekken in de Nederlandse ‘akkerbelt’ (van Noordoost- tot Zuidwest-Nederland), onder andere in de Wieringermeer. De resultaten uit de verschillende gebieden worden bij elkaar gelegd en door het ministerie van LNV gebruikt voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) waarin de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB vorm krijgt

De samenwerking in de Wieringermeer


In het pilotgebied de Wieringermeer is gekozen om te focussen op het testen van maatregelen met specifiek een gunstig effect op bodemkwaliteit en biodiversiteit. De Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden heeft het gebiedsplan opgesteld. Ook lokale overheden en belangenorganisaties hebben hierbij input geleverd. 10 enthousiaste en betrokken akkerbouwers hebben aan de pilot deelgenomen.

De akkerbouwers verbouwen verschillende gewassen. De een werkt gangbaar, de ander biologisch en er deden boeren mee die net het bedrijf hebben overgenomen en boeren die al langer hun bedrijf runnen. De verschillende akkerbouwers deden mee aan de pilot omdat zij zo vooraan konden meedenken en invloed konden uitoefenen op nieuwe regelgeving. Een andere reden was dat het gewoon leuk is om nieuwe dingen te proberen.

Met elkaar is een lijst mogelijke maatregelen opgesteld. De akkerbouwers konden zelf uit de lijst kiezen welke maatregelen zij graag wilden testen. De pilot duurde een jaar.

Maatregelen die zijn getest zijn o.a.

  • Minder grondbewerking
  • Strokenteelt
  • Vogelgraan met stoppel
  • Combinatierand
  • Keverbanken
  • Artemisiastroken
  • Gefaseerd maaien van slootkanten
  • Groenbemester met meer kruiden.

Welke maatregelen zijn goed inpasbaar?


Aan de akkerbouwers is gevraagd welke maatregel zij goed inpasbaar vinden. Dat is o.a. percentage bodem bedekt houden, vogelgraan met stoppel, bufferzone en een diverser mengsel groenbemester inzaaien. Een aantal boeren gaat na de pilot dan ook door met o.a. het vogelgraan met stoppel en de combinatierand. De maatregelen die zij minder goed inpasbaar vinden zijn strokenteelt, keverbank en artemisiastroken. Dit heeft ook te maken met het feit dat het project een jaar heeft geduurd. Dat is voor het testen van deze maatregelen eigenlijk te kort.


Deelnemende akkerbouwer Erik Postma kijkt naar de insecten in de combinatierand (eenjarig en meerjarige rand tegen elkaar aan. (Foto: Ellen Mul)

Ecologische monitoring


In de pilot is ook ervaring opgedaan met nieuwe vormen van ecologische monitoring. Het ging hierbij om het meten van loopkevers, nachtvlinders (BIMAG) en aaltjes. Bij de monitoring van aaltjes is bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar parasitaire aaltjes, maar ook naar de aanwezigheid van nuttige aaltjes. Er zijn heel veel loopkevers geteld. Hun dieet bestaat uit bladluizen, springstaartjes, naaktslakken, huisjesslakken, Coloradokevers, ritnaalden, engerlingen en emelten. Daardoor helpen de loopkevers als natuurlijke plaagbestrijder. Verder zijn er met behulp van de BIMAG emmer (emmer voorzien van een led lamp die vlinders aantrekt) 148 soorten nachtvlinders geteld. De tellingen geven inzicht, en vergroten het bewustzijn van, waar op de akkers de meeste soorten voorkomen.

Landelijke resultaten van de pilot


In het landelijke eindrapport zijn de inzichten die in de verschillende pilotgebieden zijn opgedaan samengevoegd. Er zijn tien aanbevelingen uit de pilots gekomen die relevant zijn voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) waarin de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB vorm krijgt. Kijk hier voor meer informatie over de resultaten en een link naar het rapport.

ANV Hollands-Noorden wil de deelnemende agrariërs in de Wieringermeer graag verder blijven begeleiden in de vergroening van hun akkerbouw door o.a. het organiseren van veldexcursies en informatieavonden rond dit thema. Kennis vergroten en delen blijkt namelijk onder andere een cruciale factor voor een succesvolle vergroening.

Meer informatie:


Zie voor meer informatie www.anvhollandsnoorden.nl en www.toekomstglb.nl

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?