Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Agrarische natuurvereniging ANV Hollands Noorden onderzoekt in het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen Hollands Noorderkwartier’ hoe de effectiviteit van bloeiende akkerranden kan worden vergroot.

“Agrariërs hebben behoefte aan meer kennis op het gebied van natuurlijke plaagbestrijding. Via een studiegroep waarin twee thema’s centraal staan ‘onkruidbeheersing akkerranden’ en ‘functionele agrobiodiversiteit (FAB)’, willen we samen met akkerbouwers, tuinbouwers en bloembollentelers verkennen hoe we de effectiviteit van bloeiende akkerranden kunnen vergroten.” vertelt Ellen Mul van ANV Hollands Noorden.

Bloeiende akkerranden

Akkerranden met daarin bloeiende kruiden hebben een gunstig effect op akkervogels en de algehele biodiversiteit. Ze trekken nuttige insecten aan die plaagdieren zoals de bladluis in het landbouwgewas opeten. Daardoor hoeft een boer minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Ook hebben akkerranden langs sloten een bufferfunctie; Ze verminderen eventuele uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Veel voordelen dus, maar hoe kun je zo’n strook het beste inrichten? En hoe voorkom je een groter wordende onkruiddruk? Om hier meer inzicht in te ontwikkelen hebben de deelnemers van ANV Hollands Noorden samen 170 kilometer akkerranden ingezaaid die zij als studiegroep rond de twee thema’s ‘onkruidbeheersing’ en ‘Functionele Agrobiodiversiteit’ (FAB) monitoren.

Thema onkruidbeheersing akkerranden
Na een aantal jaren blijkt dat de onkruiddruk in bloemenranden toe kan nemen. In de studiegroep wordt door middel van experimenteren en monitoring gekeken welke (natuurlijke) methodes de onkruiddruk kunnen beheersen en beperken. Zo kan worden voorkomen dat er na verloop van tijd gewasbeschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.
Thema Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)
We weten dat kruidenrijke akkerranden nuttige insecten aantrekken die plaagdieren zoals bladluis in het landbouwgewas opeten. Maar welke insecten komen precies op welke soorten in de akkerranden af? En welke functie vervullen die verschillende insecten? En aan welke kruidenmix heb je als boer dus het meest in termen van natuurlijke plaagbestrijding? In het thema FAB staat kennis hierover opdoen centraal.

(tekst gaat verder na afbeeldingen)

Onafhankelijk teeltspecialist

De boeren die meedoen aan het project worden ondersteund door een onafhankelijk teeltspecialist (Louw Hoekstra). Hij kijkt samen met hen wat de verhouding plaaginsecten en natuurlijke plaagbestrijders is in het naast de akkerrand gelegen gewas. Hij adviseert de boeren over waar ze eventueel aanpassingen kunnen doen in hun toepassing van gewasbescherming en bemesting om een optimale gezondheid van plant, bodem en biodiversiteit te bewerkstelligen.

Dataverzameling


Lars Betjes (stagiair toegepaste biologie van Aeres Hogeschool) heeft met behulp van een digitaal inventarisatieformulier vastgelegd welke bewerkingen er door de boeren in de akkerranden zijn uitgevoerd voorafgaand aan het zaaien. Ook verzamelt hij hierin informatie over welke kruiden er in de akkerranden aanwezig zijn, welke natuurlijke plaagbestrijders erop af komen en welke onkruiden er te vinden zijn. “Na het groeiseizoen kunnen wij uit al deze gegeven onze lessen trekken.” Zegt Ellen.

Samen leren is samenkomen

De studiegroep is in het voorjaar van 2021 gestart met een digitale startbijeenkomst. In de zomer zijn er veldbijeenkomsten georganiseerd. “We hebben eind augustus drie deelnemende boeren bezocht. We hebben onder andere gekeken naar hoe de kruiden in de akkerranden zijn opgekomen die al in het najaar en in het voorjaar zijn ingezaaid: Wat zijn de verschillen in opkomst van de kruiden en in de mate van veronkruiding?” Aldus Ellen. Veldexcursies zijn een belangrijk onderdeel van het project, want op deze manier worden kennis en ervaringen direct met elkaar gedeeld en kan er al tijdens het project van elkaar geleerd worden.

Verslag van het eerste jaar

Uit het eerste jaar kunnen al een aantal conclusies getrokken worden, en dat levert ook de eerste aanbeveling op voor agrariërs. Zoals: Om ervoor te zorgen dat akkerranden eerder in bloei staan en daarmee natuurlijke plaagbestrijders aantrekken, is inzaaien van meerjarige akkerranden of najaarsakkerranden aan te bevelen.

Lees het hele verslag en alle aanbevelingen uit het onderzoek via de knop hieronder.

Vervolg

Het project loopt ook in 2022 nog door. Het hoofdthema: Weerbaar telen met minder chemie. “We merken dat we naar het hele teeltsysteem moeten kijken en een stap breder moeten gaan. De thema’s van natuurlijke plaagbestrijding en onkruidbeheersing blijven hier onderdeel van uit maken. Daarbij kijken we nu ook naar de gewassen zelf en betrekken we de bodem ook bij het project.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

afbeelding: Lars Betjes aan het woord tijdens een veldbijeenkomst

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?